FF7 maakt een backup van je scriptie. FF7 is gratis. FF7 is enorm eenvoudig. Zet op de eerste pagina van je scriptie je email-adres. Sleep je scriptie in het rode vak. Je scriptie wordt opgeslagen op onze computer. Als je hem kwijt bent dan mail je ons en krijg je je scriptie gratis terug gestuurd.
FF7 Home
Wat is dit?Wat is dit?
Algemene voorwaarden en privacybeleid.
FF7 streeft ernaar de diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. FF7 streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten. FF7 kan ter zake echter geen garanties geven. De gebruiker is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de dienst mede kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen met het Internet, alsmede van het overige gebruik dat de gebruiker gelijktijdig maakt van zijn internetaansluiting. De gebruiker verkrijgt geen schadevergoeding indien hij niet van een dienst gebruik heeft kunnen maken. De op of via FF7 aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel FF7 tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt FF7 expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. FF7 is gerechtigd de website buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van FF7.nl, zonder dat hierdoor enig recht van gebruiker op schadevergoeding jegens FF7 ontstaat. De gebruiker verleent toestemming aan FF7 om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van FF7 die nodig is voor een goed beheer en exploitatie van haar website.
Gelet op de aan het gebruik van Internet inherente risico's, kan FF7 de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. FF7 is gerechtigd de documenten van een gebruiker te verwijderen wanneer de betreffende gebruiker zich gedurende een periode van ten minste twaalf aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van de downloadservice via email. Het de gebruiker niet toegestaan met gebruikmaking van de diensten van FF7 te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, deze overeenkomst en/of de netiquette (de wereldwijd gangbare gedragsregels voor het gebruik van (de toepassingen van) het Internet). Onder deze handelingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; het opzettelijk verspreiden van computervirussen; hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan. Het is de gebruiker niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de website openbaar te maken, te wijzigen, te verveelvoudigen anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken. Het digitaal en/of elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie brengt risico's met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van de data. FF7 is mede gezien deze risico's niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verband houdend met aantasting van de gegevens die digitaal en/of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht en verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie. FF7 is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen. FF7 bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. FF7 heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. FF7 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. FF7 is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via FF7 in contact bent getreden. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers van FF7, die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeƫindiging en strafrechtelijke vervolging.
Uw tekstbestanden worden door FF7 opgeslagen, verwerkt en bewaard om de service aan u te kunnen verlenen. Wanneer u gebruik maakt van FF7, slaan de servers van FF7 automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van FF7 op. De tekst van de geĆ¼ploade documenten wordt net als bij sommige webmailservices door FF7 gescand om het e-mailadres te kunnen gebruiken. FF7 gebruikt deze scantechnologie ook om doelgerichte informatie te verzenden. Dit proces vindt in eerste instantie geheel automatisch plaats, zonder directe inmenging van personen.
FF7 gebruikt uw tekstfiles om services aan u te kunnen verlenen zoals het sturen van relevante advertenties en daarmee samenhangende links, gebaseerd op het IP-adres, de inhoud van teksten en andere informatie die verband houdt met uw gebruik van FF7. Aan adverteerders verstrekken wij uitsluitend geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie, dat wil zeggen informatie die gebaseerd is op uw persoonlijke gegevens. Uit de geaggregeerde informatie zijn uw persoonsgegevens echter niet af te leiden. Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd of anderszins met derden gedeeld, behalve wanneer wij van mening zijn dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn. FF7 biedt producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat en reclame. FF7 voert controle, onderzoek en analyse uit om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, zorgt dat ons netwerk technisch goed functioneert, en ontwikkelt nieuwe diensten.
Indien FF7 betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van haar hele vermogen of een deel daarvan, zullen wij dit bekendmaken voordat er persoonlijke informatie wordt overgedragen.
Dit privacy-beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken zoals een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail. Mocht u nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via deze website. FF7 kent geen ondersteuning, uitleg of andere helpdesk gerelateerde service.
UitlegTerugContact